4.6 C
Brugge
woensdag, januari 26, 2022

Project Bodemzorg ‘Meten is weten’

Onze stad vindt een gezonde omgeving en een gezonde bodem heel belangrijk. In een deel van de wijk Christus-Koning is de aanwezigheid van cyanide in de bodem tot op vandaag een mogelijke bron van ongerustheid. De stad vindt het belangrijk dat de bewoners goed geïnformeerd zijn over hun leefomgeving.

Daarom biedt de stad de mogelijkheid aan de bewoners/gebruikers/eigenaars in een gedeelte van de wijk Christus-Koning om een staalafname van de bovenste grondlaag te laten doen. Dit bodemstaal wordt dan geanalyseerd op de aanwezigheid van cyanide. De meest relevante zone voor de volksgezondheid is immers de toplaag van de bodem waarop gespeeld en getuinierd wordt. Daar verwachten we, op basis van de op vandaag beschikbare informatie, geen problemen.

Het boorstaal kan enkel genomen worden in onverharde bodem, met andere woorden op de locaties met een tuintje. Staalafname in verharde oppervlakte is niet mogelijk.

Afbakening onderzoeksgebied

De staalafnames en analyses vinden plaats in het gebied afgebakend door:

  • de Scheepsdalelaan, tussen de Houtkaai en de Leopold I-laan – (onpare kant)
  • de Leopold I-laan (pare kant)
  • de Maria van Bourgondiëlaan, tussen de Leopold I-laan en de Houtkaai
  • de Houtkaai

De bewoners, gebruikers en eigenaars wonend in dit gebied of er eigenaar zijn van een pand ontvangen hierover een brief in de brievenbus met meer info. Niemand is verplicht om een bodemanalyse te laten doen. Ze krijgen hiertoe eenmalig de kans.

Wie kan zich kandidaat stellen voor een bodemanalyse

Men komt in aanmerking voor de gratis bodemanalyse:

  • als de woning over een onverhard terrein beschikt (voor- of achtertuin of zijkant)
  • wie in een appartement woont kan zich ook kandidaat stellen als er bij het appartement een onverharde tuin is (met andere woorden: als me op het het gelijkvloers woont of op een verdieping en toegang heeft tot de tuin).

Wie komt niet in aanmerking voor een gratis bodemanalyse:

  • als men in een pand woont met enkel verharde terreinen (terrassen, (voor)tuinen in asfalt of tegels)
  • als men in een appartement woont op het eerste verdiep of hoger (en geen toegang heeft tot de tuin)

Zowel de bewoners en gebruikers als de eigenaars (niet-bewoners) kunnen zich kandidaat stellen. Als de eigenaar niet-bewoner zich kandidaat stelt, dan brengt de eigenaar de huurder hiervan op de hoogte, en omgekeerd. Zo vermijden we dubbele aanvragen voor hetzelfde pand.

Interesse voor deze bodemanalyse?

Wie geïnteresseerd is in deze bodemanalyse laat dit ten laatste op 22 december a.s. weten:

  • door dit online formulier in te vullen.
  • door de papieren versie van het inschrijvingsformulier, dat bij de bewonersbrief zit, in te vullen

Het indienen van de kandidatuur geeft geen zekerheid op een staalafname

Mogelijks zal niet bij iedereen die zich kandidaat stelt een bodemanalyse kunnen gebeuren. Dit is onder andere afhankelijk van het aantal deelnemers. De stad brengt de betrokkenen op de hoogte als hun kandidatuur al of niet weerhouden wordt.

Timing bodemanalyse

De bodemstalen worden, behoudens onvoorziene (weers)omstandigheden afgenomen in januari of februari 2022. De staalafname neemt ongeveer 20 minuten in beslag.

Toestemming

Door deel te nemen aan het project stemt men er mee in dat de informatie van de cyanidemeting gedeeld mag worden, bijvoorbeeld met de OVAM. Deze staalafname is voor alle duidelijkheid geen volledige en officiële bodemanalyse. Het is enkel een indicatieve meting van de cyanide in de toplaag van één specifieke plaats in de tuin (moestuin, kippenren, …).

Als er onverwachts toch een hoge cyanideconcentratie aangetroffen wordt (boven de bodemsaneringsnorm), dan bekijkt de Stad in overleg met de OVAM wat de mogelijke volgende stappen zijn en of een uitgebreider bodemonderzoek noodzakelijk is.

Een historische verontreiniging

Op het terrein aan de Scheepsdalelaan, op de hoek met de Scheepsdalebrug, werd in de periode van midden 1800 tot ongeveer 1950 een gasfabriek uitgebaat door de familie Desclée de Brouwer. Deze uitbating heeft jammer genoeg sporen nagelaten in de ondergrond met een historische bodemverontreiniging met onder andere cyanide als gevolg.

Op de site voerde een erkend bodemsaneringsdeskundige een beschrijvend bodemonderzoek uit, waarbij de bodemverontreiniging en de omvang ervan in kaart zijn gebracht. De opvolging hiervan, het opstellen van het bodemsaneringsproject en de effectieve sanering gebeuren in opdracht van Fluvius, de huidige eigenaar van het terrein. De OVAM, bevoegd voor bodemverontreiniging, heeft een bedrijfsspecifieke overeenkomst afgesloten met Fluvius. Dergelijke overeenkomst werd ook afgesloten voor andere gassites in Vlaanderen.

De bodemsaneringswerken zullen starten eenmaal Fluvius de site heeft verlaten, waarbij de verontreiniging dan ook ineens van onder de bestaande gebouwen en infrastructuur kan verwijderd worden. Fluvius is momenteel nog op zoek naar een nieuwe locatie. De Stad heeft er bij Fluvius op aangedrongen om zo snel als mogelijk werk te maken van de sanering van deze historische verontreiniging.

Vaststellingen

Op de openbare weg was er in de directe nabijheid van de site van de oude gasfabriek recent een probleem met de aanwezigheid van cyanide in het grondwater. Een doorboorde riolering ter hoogte van het kruispunt Scheepsdalelaan/Leopold I-laan moest hersteld worden. Voor deze grondwerken moest er grondwater weggepompt worden om de werkzaamheden in een droge ondergrond te kunnen uitvoeren. Voor deze herstellingswerken aan de riool werden daarom vanuit de stad bijkomende maatregelen opgelegd. De aannemer moest het opgepompte grondwater zuiveren om te vermijden dat de cyanide uit het grondwater in het milieu verspreid werd. Deze verontreiniging bevond zich in de directe invloedssfeer van de verontreiniging van de oude gasfabriek.

Een ander gekende bodemverontreiniging op het openbaar domein in de wijk Christus-Koning is deze in de Karel De Floustraat. In 2012 trof men bij graafwerken tijdens de heraanleg van de straat blauwkleurige grond aan. Dit wees op de aanwezigheid van cyanide in de diepere ondergrond. Deze verontreiniging is ondertussen gesaneerd. De verontreiniging in de bodem was vooral aanwezig ter hoogte van de openbare weg. Naast het openbaar domein, moest ook één tuintje gesaneerd worden. De oorzaak van deze verontreiniging is hoogst waarschijnlijk de aanvoer van gronden in de jaren 1800 – 1900 naar de Karel de Floustraat voor de ophoging van de wegenis.

Situering cyanide in de bodem

Als er cyanide aanwezig is, dan zit die doorgaans diep in de bodem (dieper dan één meter onder de grond) of in het grondwater (in een zone vastgesteld door de bodemsaneringsdeskundige rond de site van de oude gasfabriek). Volgens de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) is er, in geval van de aanwezigheid van cyanide, geen probleem voor de volksgezondheid, zolang er geen werkzaamheden op deze diepte gebeuren en er geen grondwater opgepompt wordt. De meest relevante zone voor de volksgezondheid is de toplaag van de bodem waarop gespeeld en getuinierd wordt, en daar verwacht de OVAM, op basis van de beschikbare informatie, geen problemen.

Ben je al mee met dit?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ook dit moet je lezen