5.4 C
Brugge

Reactie Port of Antwerp-Bruges, vakbond en werkgevers: vernietiging Wet-Major door Raad van State

Port of Antwerp-Bruges las zonet de uitspraak van de Raad van State die de Belgische regeling voor havenarbeid vernietigt. We analyseren de uitspraak en gaan hierover in gesprek met alle betrokken partijen. Als grootste economische motor van ons land benadrukken we het belang van de havenarbeid voor de werking van Port of Antwerp-Bruges. We roepen werkgevers- en werknemersorganisaties dan ook op om samen met de federale overheid snel werk te maken van een nieuwe conforme regelgeving.

De Raad van State heeft de Belgische regeling voor havenarbeid vernietigd omdat ze strijdig is met het Europees recht. Het gaat om de vernietiging van een Koninklijk Besluit, de wet-Major zelf blijft overeind. Deze wet regelt dat bedrijven in het havengebied enkel met erkende havenarbeiders mogen werken. “Deze beslissing betekent dus niet noodzakelijk dat de erkenningen wegvallen”, legt socialistische vakbondsman Marc Loridan (61) uit.

Objectiviteit moet ook daadwerkelijk worden ingebouw.

Om havenarbeider te worden, blijven dezelfde voorwaarden gelden. “Personen moeten in het bezit zijn van een bewijs van goed gedrag en zede, moeten medisch gekeurd worden en psychologische testen doorlopen. Men moet ook slagen voor de opleiding voor havenarbeider. Daar hebben werkgevers geen problemen mee. Maar het kan volgens tal van werkgevers in de haven nooit de bedoeling zijn dat vakbonden bepalen wie er in de Vlaamse Havens aan de slag kan. Zo lang men daar niet vanaf stapt blijft de objectiviteit ver te zoeken en zal Europa ook blijven moeilijk doen.

Annick De Ridder, voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “We nemen net kennis van dit arrest van de Raad van State en gaan dit uiteraard eerst grondig bestuderen. Ik zou een oproep willen lanceren aan de werkgevers en vakbonden om zo snel mogelijk met de federale regering samen te zitten. We zijn als havenbedrijf, vanuit onze rol als community builder, altijd bereid om gesprekken te faciliteren. Ik wil benadrukken dat een goede evenwichtige regeling van de havenarbeid cruciaal is om de haven als grootste economische motor van Vlaanderen op volle toeren te laten blijven draaien.”

De Raad van State vernietigt met zijn arrest nr. 254.891 van 26 oktober 2022 het koninklijk besluit van 10 juli 2016 ‘tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid’.  

De beslissing

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) oordeelde op 11 februari 2021 in de gevoegde zaken C-407/19 en C-471/19 dat de artikelen, 45, 49 en 56 VWEU aldus moeten worden uitgelegd dat zij zich niet verzetten tegen een nationale erkenningsregeling van havenarbeiders met als doel de veiligheid in de havengebieden te waarborgen en arbeidsongevallen te voorkomen, mits de door die regeling uitgewerkte voorwaarden en bepalingen noodzakelijk zijn voor het aldus nagestreefde doel en evenredig zijn aan dit doel.

De Raad van State oordeelt dat de bestreden (en vernietigde) regeling die toetsing niet doorstaat. Vooreerst stelt hij vast dat de samenstelling van de erkenningscommissies waarvan de leden worden aangewezen door marktdeelnemers die al op de markt actief zijn, onvoldoende waarborgen biedt inzake onpartijdigheid. Voorts blijft onduidelijk hoe het criterium “behoefte aan arbeidskrachten” waarover die erkenningscommissies oordelen én dat determinerend is voor een erkend havenarbeider om toegang te krijgen tot een pool, op de veiligheidsaspecten wordt betrokken aan de hand van objectieve, niet-discriminerende, kenbare en verifieerbare criteria. Evenmin is het duidelijk op grond van welke dergelijke onderscheidingscriteria een erkende havenarbeider die aldus aan de veiligheidsvereisten voldoet, al dan niet voor toelating tot de betrokken pool in aanmerking komt. Tot slot blijkt niet hoe een en ander op een passende en transparante wijze kenbaar wordt gemaakt en dit in het licht van het grensoverschrijdend belang van de havensector en van de vereisten inzake het vrije verkeer zoals gewaarborgd door het VWEU.

Ben je al mee met dit?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Ook dit moet je lezen